top of page

W odróżnieniu od biur podróży moja wyprawa to prywatna inicjatywa, nie jest to wyprawa komercyjna nastawiona na działalność zarobkową. Każdy może się do mojej wyprawy przyłączyć. Na wyprawie każdy z uczestników jest na własnym rozrachunku, posiada własny sprzęt, prowiant, sam sobie może przyrządzać posiłki, odpowiada wyłącznie za siebie. Mimo to organizacyjnie stanowimy jedną grupę. Jako grupa odbywamy rowerowy trip, piesze wycieczki, wspólnie organizujemy noclegi i wspólnie wypełniamy wolny czas. W grupie jest to, świetnie zorganizowana i całkowicie przewidywalna forma podróżowania. Żeby wszystko było klarowne, przygotowałem kilka ważnych REGULAMINOWYCH informacji:

 

Ogólne:

 1. Podróżujemy przede wszystkim rowerem. Może się zdarzyć, że przejazd na dłuższym odcinku odbędzie się samochodem: wynajętym przy większej grupie osób, prywatnym przy mniejszej ilości osób, które przyłączyły się do wyjazdu i w późniejszym etapie rower;

 2. Podczas wypraw możliwe są inne formy aktywności tj. trekking, wspinaczka;

 3. Będąc w grupie, razem troszczymy się o przebieg wyprawy i o wspólne dobro. Wyznaczymy na zasadzie demokratycznych wyborów osobę, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie regulaminu;

 4. Plan wyprawy podany na stronie jest tylko poglądowy, może ulec zmianie pod wpływem chęci uczestników i możliwości;

 5. Wszyscy będziemy ubezpieczeni grupowo na czas wyprawy w PZU – ubezpieczenie NNW, KL, poszerzone o pakiet Wojażer;

 6. W sytuacji gdy liczba uczestników na wyprawę jest mniejsza niż 4 osób – możliwe, że taki wspólny wyjazd zostanie odwołany;

 

Uczestnictwo:

 1. W wyprawie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Udział niepełnoletniego uczestnika możliwy jest tylko w obecności jego opiekuna;

 2.  Stan zdrowia uczestnika powinien umożliwiać podjęcie trudów podróży. Każdy powinien zadbać o zdrowie w trakcie i przed wyprawą (zabrać ze sobą leki);

 3. Wyprawy, wyjazdy, wycieczki są tylko propozycją ciekawego spędzenia czasu wolnego. Każdy indywidualnie podejmuje decyzje o uczestnictwie;

 4.  Przed wyprawą uczestnicy mogą na evencie i rozmowie konferencyjnej danej wyprawy wspólnie edytować plan, składać propozycje do wyprawy, zgłaszać swoje sugestie itp. Sporne kwestie podczas trwania wyjazdu rozstrzygamy demokratycznie – większością głosów z wyjątkiem bezpieczeństwa, które jest priorytetem i nie podlega dyskusji oraz głosowaniu;

 5. Podczas wyjazdu pomagamy sobie i możemy liczyć na pomoc innych uczestników wyprawy. Działamy w myśl przysłowia: „ jeden za wszystkich – wszyscy za jednego” . Szanujemy innych uczestników wyjazdu;

   6. Każdy uczestnik bierze udział w wyprawie na własne ryzyko. Ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody (materialne i na zdrowiu);

 

Koszty:

 1. Ogólnie rzec biorąc całość wydatków można podzielić na dwie grupy: wydatki zespołowe, które ponosi cała grupa i oraz wydatki osobiste, które indywidualnie ponosi każdy z uczestników;

 2.  Wydatki  grupowe są równo podzielone na wszystkich członków załogi i obejmują:

  • zakup paliwa;

  • opłaty drogowe (winiety, bramki, parkingi, tunele, drogi krajobrazowe, turystyczne i prywatne);

  • opłaty za przeprawy promowe (rzeki, morza, fiordy);

 3. Wydatki osobiste zależą od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych poszczególnych uczestników wyjazdu. Należą do nich przede wszystkim:

  • noclegi;

  • ubezpieczenie;

  • wyżywienie;

  • sprzęt turystyczny;

 4. Każdy uczestnik powinien dysponować odpowiednim zapasem żywności, odzieżą dostosowaną do warunków klimatycznych, podstawowymi środkami;

 5. W przypadku kiedy uczestnik zdecyduje się zrezygnować z wyprawy w trakcie jej trwania, koszty wspólne udziału nie mogą zostać mu zwrócone, gdyż spowodowałoby to nieprzewidziany wzrost kosztów współuczestników;

 6.  Wcześniejsza rezygnacja, to zwrot poniesionych kosztów pomniejszony o koszta np. opłaty manipulacyjne, które są uwzględniane przy zwrotach za wcześniejsze rezerwacje itp.;

 7.  Dokładne koszta wyjazdu opisane są na stronie Eventu;

   8.  W razie gdy samochód ulegnie awarii, wszyscy uczestnicy wspólnie organizują pomoc i naprawę aby można było dalej kontynuować wyjazd.               Koszty naprawy należą do nieprzewidzianych indywidualnych wydatków wszystkich;

 

 

WAŻNE!!!

Wyjazd  jest inicjatywą całkowicie prywatną i ma charakter wyłącznie koleżeński. Nie jestem biurem podróży ani żadną agencją turystyczną, nie prowadzę działalności o takim charakterze.
Decydując się na wyprawę ze mną, każdy uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z REGULAMINEM

 

KOSZTAY WYJAZDU
bottom of page