top of page

Umowa wypożyczenia przyczepki

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA PRZYCZEPKI Nr …… / ..…. / ……

Zawarta w dniu ………………………, w Chłopskiej Kępie , pomiędzy firmą:
ROWEROWY WŁÓCZYKIJ  z siedzibą w Chłopskiej Kępie 1y, 76-024 Świeszyno, zwaną dalej wypożyczalnią, a
………………………………………………….. zamieszkałym w ……………………………………………………….
legitymującym się dowodem osobistym seria ……………, numer ………………………………………… oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość: prawem jazdy, paszportem, innym*: ……………………………………………seria ……………, numer…………………………………
tel kontaktowy:…………………………………………………, zwanym dalej Klientem.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie przyczepki rowerowej …………………………………………………….., zgodnie z regulaminem wypożyczalni.

§ 2

Klient oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

§ 3

Przyczepka wraz z akcesoriami zawartymi w protokole przekazania sprzętu, zostaje wypożyczona Klientowi w dniu…………………………….., dzień zwrotu……………………………………, Ilość dni wypożyczenia ……………………, koszt wypożyczenia………………………….., Miejsce zwrotu przyczepki ……………………………………………………………………………………………….. Opłata za okres wypożyczenia, w wysokości ……………… została zapłacona ………………………………………………… w dniu …………………………………………..

§ 4

Do innych, nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki od 1 do 3 stanowią integralną część Umowy.
Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Cennik
Załącznik nr 2 – Protokół przekazania sprzętu
Załącznik nr 3 – Regulamin wypożyczalni

Życzymy udanej wyprawy!

 

 

 

………………………………………..                                                            ………………………………….

            Klient                                                                                 Przedstawiciel Wypożyczalni

 

bottom of page