top of page

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży  za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: rowerowywloczykij.pl/sklep . Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 

Sprzedający:


Rowerowy Włóczykij

Mariusz Niedek

Chłopska Kepa 1y

76-024 Świeszyno

Tel. +48 691 979 517

NIP 6692314283

REGON: 364647573

 

Kupujący: 

 

Pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składa zamówienie na stronie internetowej rowerowywloczykij.pl/sklep wypełniając poprawnie formularz zamówienia. Składając zamówienie Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wskazanych w zamówieniu towarów.

 2. Sprzedawca po sprawdzeniu stanów magazynowych wysyła kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienie wraz z terminem jego realizacji oraz numerem konta bankowego, na który Kupujący ma dokonać płatności.

 3. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

 4. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast przekazanie do realizacji odbywa się pomiędzy 9:00 a 17:00 w dni robocze

 5. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie internetowym są cenami brutto.

 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru oraz dokonanie płatności. W przypadku niedostępności zamówionych produktów Kupujący informowany jest o tym fakcie i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (wydłużenie czasu oczekiwania, realizacja częściowa, anulowanie części lub całości zamówienia).

 

REALIZACJA DOSTAWY, FORMY PŁATNOŚCI

 • Towar jest wysyłany w dni robocze w ciągu 48 godzin po odnotowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

 • Zamówienia realizowane są za pomocą firmy kurierskiej. Możliwy jest odbiór osobisty, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

 • Zakupy powyżej sumy 300 PLN są wysyłane bezpłatnie na terenie Polski.
  Zakupy poniżej sumy 300 PLN są wysyłane z doliczeniem w panelu zamówienia kosztów wysyłki w wysokości 15 PLN niezależnie od gabarytów i wagi paczki/ek

 • Zamówienia poza teren RP realizowane są po każdorazowym ustaleniu i zatwierdzeniu kosztów dostawy przez klienta.

 • Podczas odbioru zamówionego towaru, należy w obecności kuriera sprawdzić przesyłkę. Jeżeli jest uszkodzona lub niekompletna, stałą praktyką jest spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego. Prosimy o informację o takim zdarzeniu na adres e-mail biuro@rowerowywloczykij.pl

 • Czas dostawy od dnia wysyłki zazwyczaj wynosi:

  • UPS – w Polsce 1 dzień roboczy 

  • GLS – w Polsce 1 dzień roboczy

  • Poczta Polska – w Polsce do 3 dni roboczych

 • Dostępne formy płatności: 
  - przelew bankowy bezpośrednio na konto Sklepu przed wysyłką towar
   

       - płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sklepu

       - raty

       -  płatność kartą - terminal płatniczy 

 • DANE DO PRZELEWU:

Bank Millennium

numer konta: 32 1160 2202 0000 0005 1512 5421

ROWEROWY WŁÓCZYKIJ

Mariusz Niedek
Chłopska Kępa 1y, 76 - 024 Świeszyno

NIP 6692314283

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący będący osobą fizyczną, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyłając je na adres Sprzedającego (Rowerowy Włóczykij, Mariusz Niedek, Chłopska Kępa 1y, 76-024 Świeszyno)  lub drogą mailową na adres: biuro@rowerowywloczykij.pl


W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar zwracany nie może nosić śladów używania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.


Kiedy zamawiający korzystał z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech czy funkcjonowania rzeczy, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.


Koszt zwrotu towaru (koszt kuriera i ubezpieczenia przesyłki) w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Koszt zwrotu jest wyższy niż odesłania pocztą w zwykłym trybie.

 

Wzór odstąpienia od umowy: 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Rowerowy Włóczykij

Mariusz Niedek

Chłopska Kępa 1y

76-024 Świeszyno

Tel. +48 691 979 517

email: biuro@rowerowywloczykij.pl

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 • 1)…………………………………………………………

 • 2)…………………………………………………………

 • 3)…………………………………………………………

Data zawarcia umowy */odbioru* :

Numer zamówienia:

Imię i Nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy:

Data i podpis konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) niepotrzebne skreślić

REKLAMACJE

 

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych towarów Kupujący może składać pisemnie na adres Sprzedającego (Rowerowy Włóczykij, Mariusz Niedek, Chłopska Kępa 1y, 76-024 Świeszyno)  lub drogą mailową na adres: biuro@rowerowywloczykij.pl


Wzór formularza reklamacji:

 

(Miejscowość, data)

(Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania)

ROWEROWY WŁÓCZYKIJ

Mariusz Niedek
Chłopska Kępa 1y,

76 - 024 Świeszyno

 

 

Formularz reklamacyjny

 

W dniu ........................... (dzień, miesiąc, rok) nabyłem/am .........................................................................(oznaczenie towaru).

W okresie .................... stwierdziłem/am że*:

…………………………………………………………………………………………………………(*opis przyczyny i okoliczności reklamacji np. dostarczenie towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, braki ilościowe, istnienie wady uniemożliwiającej używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, inne okoliczności)

W związku z powyższym wnoszę o*:

…………………………………………………………………………………………………………

(*wybór roszczenia: nieodpłatna naprawa towaru/ wymianę towaru reklamowanego na taki sam wolny od wad/obniżenie ceny/ zwrot zapłaconej ceny przelewem na mój rachunek bankowy).

 

 

              (Podpis konsumenta)

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w wypożyczalni Rowerowy Włóczykij dostępnej na stronie www.rowerowywloczykij.pl

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez klienta jest Mariusz Niedek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wypożyczalnia przyczepek rowerowych i sprzętu
  turystycznego "Rowerowy Włóczykij" Mariusz Niedek z siedzibą w 76-024 Świeszyno, Chłopska Kępa 1y, wpisanej do Centralnej Ewidencji i informacji prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod NIP 6692314283, Regon 364647573

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Każda osoba, której dane dotyczą na podstawie RODO ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądania przeniesienia danych

 2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 1. Podczas procesu rezerwacji sprzętu w wypożyczalni zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania / adres dostawy

 • e-mail

 • numer telefonu

  W przypadku niepodania powyższych danych, zakończenie procedury rezerwacji sprzętu będzie niemożliwe. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem strony wypożyczalni.

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy) w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane przez administratora jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym również właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 5. Dane klienta mogą być powierzane następującym podmiotom, z którymi administrator współpracuje w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z klientem:

 • Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Zrealizowanie płatności

 • Sendit S.A. z siedzibą w Poznaniu – Zrealizowanie zamówienia

 • Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Zrealizowanie zamówienia

 • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – Zrealizowanie zamówienia

 • UPS Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie – Zrealizowanie zamówienia

 • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Komornikach – Zrealizowanie zamówienia

 • Google Inc. z siedzibą w USA – Analizowanie aktywności Klientów Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” – trwałe czy też związane z sesją – możecie państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Nadal będziecie państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie. Jednak wyłączenie „Cookies” może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. Proszę mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych przez państwa stronach.

Więcej informacji o „cookies” na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

PRODUKTY

Przetestuj przez zakupem

 

Myślą Państwo o zakupie przyczepki rowerowej jednocześnie nie będąc do końca pewnym jaki model będzie najbardziej odpowiedni dla dziecka. Wypożyczalnia "Rowerowy Włóczykij" daje możliwość przetestowania przyczepek przed zakupem, jest to okazja do sprawdzenia jaki model będzie dla Państwa dziecka/dzieci najlepszy.

Czas w jakim możemy testować przyczepkę wynosi 2 dni, po tym czasie jeżeli Państwo zdecydują się na zakup przyczepki w sklepie internetowym, koszt zakupu zostanie pomniejszony o koszt wypożyczenia.

Zapraszam do WYPOŻYCZALNI

Polityka prywatności
Koszt dostawy
Kotwica 1
Odstąpienie od umowy
Reklamacje
Polityka Cookies
bottom of page