top of page

Regulamin wypożyczalni Rowerowy Włóczykij

 

 

Aby wypożyczyć sprzęt przydatny w podróży z dziećmi należy przedstawić 2 dokumenty ze zdjęciem, zostawić kaucję zwrotną w wysokości 300 zł (przyczepki Weehoo, Croozer, Giant, Qeridoo), 100 zł (przyczepka dla psa, sakwy rowerowe Crosso, fotelik do przyczepki, monitory DVD, hol rowerowy, fotelik), a także wpłacić całą kwotę za wynajem. Przyjmujemy tylko płatność gotówką. Potwierdzeniem transakcji jest umowa najmu.

 

Zapraszamy do rezerwacji drogą mailową bądź telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, aby rezerwacja została potwierdzona, należy wpłacić zaliczkę (opłatę rezerwacyjną) w wysokości 40 zł na rachunek bankowy. Anulowanie rezerwacji musi nastąpić nie później niż 5 dni przed wypożyczeniem (zaliczka zostanie zwrócona). Potem w przypadku nieodebrania sprzętu opłata rezerwacyjna przepada.

 

Wypożyczenie sprzętu po południu (po godzinie 18stej) powoduje, że za ten dzień opłata nie jest pobierana. Okres wypożyczenia liczymy wtedy od dnia następnego. Podobnie, nie wliczamy do okresu wypożyczenia dnia zwrotu sprzętu, jeśli został on oddany przed godziną 12stą. Kwoty za wypożyczenie w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi. Chęć przedłużenia należy niezwłocznie przedstawić telefonicznie wypożyczalni.

 

W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie za każdy dzień pobiera się karę umowną w wysokości 50 zł (przyczepki rowerowe) bądź 30 zł za pozostałe sprzęty. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata 25 zł na czyszczenie. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do odkupienia takiego samego modelu w przeciągu 14 dni. W przeciwnym razie przepada kaucja, a wypożyczalnia nie wyklucza dalszych roszczeń.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 

ROWEROWY WŁÓCZYKIJ - Wypożyczalnia przyczepek rowerowych dla dzieci

OPIS PODMIOTÓW
§1
Rowerowy Włóczykij  mieszczący się w Chłopskiej Kępie 1y, 76-024 Świeszyno.
Wypożyczalnia – miejsce, w którym dokonuje się Wypożyczenia, montażu przyczepek rowerowych.
Klient - osoba fizyczna zawierająca umowę z Wypożyczalnią posiadająca dwa dokumenty tożsamości, w przypadku obcokrajowców nie posiadających polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport, obowiązana do uiszczenia opłaty za usługę, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i regulaminie oraz zabezpieczenia wypożyczonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Usługobiorca – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, reprezentowana przez uprawnione osoby posiadające dwa dokumenty tożsamości, w przypadku obcokrajowców nie posiadających polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport, zobowiązana do uiszczenia opłaty za usługę, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i regulaminie oraz zabezpieczenia wypożyczonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą. W dalszej części Regulaminu zapisy dotyczące Klienta mają odpowiednie zastosowanie do Usługobiorcy
Usługodawca – zwany również Wypożyczającym - posiadający status prawny uprawniony do świadczenia usługi, obowiązany do wydania Przyczepki rowerowej w stanie gotowym do użytkowania.
Umowa Wypożyczenia – stosunek prawny na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się oddać przedmiot najmu, zwany dalej przyczepkami roweorwymi do używania Usługobiorcy,na czas oznaczony w umowie, w zamian za wynagrodzenie ustalone w cenniku udostępnianym przez Usługodawcę.
Czas trwania Umowy wypożyczenia - stosunek najmu wygasa wraz ze zwrotem wypożyczonej Przyczepki rowerowej lub upływem okresu na jaki umowa została zawarta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Wypożyczalnia jest podmiotem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Miejscem wykonywania usług wypożyczenia jest siedziba firmy Rowerowy Włóczykij mieszcząca się w Chłopskiej Kępie 1y, 76-024 Świeszyno
3. Montażu i demontaż Przyczepek rowerowych odbywa się w siedzibie firmy w Chłopskiej Kępie 1y, 76-024 Świeszyno.
4. Wypożyczalnia, na życzenie i po wcześniejszym ustaleniu z Klientem, może dokonać montażu i demontażu Przyczepki rowerowej w miejscu ustalonym przez Klienta, ewentualna opłata ustalana jest indywidualnie.
5. Wypożyczalnia zrealizuje zlecenie montażu i demontażu przyczepek w miejscu wskazanym przez Klienta i w ustalonym terminie, tylko w przypadku, kiedy Klient poinformuje Wypożyczalnię, na 48h przed ustalonym terminem wypożyczenia, o zmianie miejsca montażu i demontażu. Na terenie miasta Koszalin przyczepka dostarczana i odbierana jest nieodpłatnie. Wprzypadku innych miejscowości cena dostarczenia i odbioru przyczepki ustalana jest indywidualnie. W innych przypadkach miejscem montażu i demontażu jest zakład mieszczący się w Chłopskiej Kępie 1y, 76-024 Świeszyno.
6. Wypożyczalnia, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas użytkowania Przyczepek rowerowych jak i szkody wyrządzone wobec osób trzecich, powstałe na skutek niegodnego z przeznaczeniem lub prawem korzystania z rzeczy
7. Na życzenie klienta Wypożyczalnia może wystawić fakturę za usługę, po zakończeniu okresu wynajmu przyczepki rowerowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
8. Zwrot wypożyczonej  przyczepki przed terminem ustalonym w Umowie Wypożyczenia na skutek okoliczności lub przyczyn leżących po stronie Klienta jest możliwy jednakże bez możliwości zwrotu pobranej przez Wypożyczalnię kwoty wynagrodzenia, ustalonej w cenniku za okres standardowy lub za okres indywidualnie ustalony z Klientem
9. Przyjmuje się iż okres najmu kończy się o godz. 12.00 każdego dnia.
10. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny.

OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY/KLIENTA
§3
1. Klient zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na Umowie Wypożyczenia.
2. Klient podczas podpisywania Umowy Wypożyczenia ma obowiązek przedstawić dwa ważne dokumenty tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy), a w przypadku osoby nie posiadającej polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport.
3. Po montażu Przyczepki rowerowej Klient wspólnie z Usługodawcą, zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności montażu oraz umożliwienia Usługodawcy wykonania dokumentacji wykonania usługi.
4. Klient potwierdza własnoręcznym podpisem otrzymanie w użytkowanie Przyczepki rowerowej w sprawnym stanie technicznym, pozbawionym wad.
5. Klient, od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia i wydania przyczepki rowerowej  do momentu zwrotu przyczepki , ponosi odpowiedzialność za ich przypadkową utratę lub uszkodzenie oraz za szkody jakie wyrządzi na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem użytkowania urządzeń. Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Usługodawcy dotyczących bezpiecznego użytkowania przyczepki rowerowej.
6. Klient, podczas użytkowania Przyczepki rowerowej, zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia powierzonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.
7. Klient, w przypadku stwierdzenia zniszczenia mienia, w skutek działania osób trzecich lub kradzieży, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, w pierwszej kolejności Usługodawcy oraz zgłoszenia szkody lub kradzieży w najbliższym posterunku Policji mieszczącym
się w miejscowości, w której doszło do zdarzenia.
8. Klient, w przypadku uszkodzenia Przyczepki , będzie obciążony kosztami naprawy oraz przywrócenia do stanu używalności Przyczepki . Wycenę naprawy wyrządzonej przez Klienta szkody ustali Usługodawca wraz Klientem, w braku zgody lub na życzenie Klienta, szkodę wyceni
powołany przez niego rzeczoznawca na koszt Klienta.
9. Klient, nie może dokonywać napraw Przyczepki rowerowej we własnym zakresie, bez porozumienia z Usługodawcą.
10. Klient, zobowiązany jest do wpłaty kaucji za powierzoną przyczepkę rowerową, ustalonej w Warunkach Rezerwacji i Płatności, na poczet ewentualnych zniszczeń lub kradzieży.
11. Klient, zobowiązany jest do zwrotu przyczepki w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia, w stanie technicznym w jakim otrzymał przyczepkę w momencie podpisywania Umowy Wypożyczenia, z uwzględnieniem normalnego zużycia powstałego na skutek prawidłowego
korzystania lub użytkowania przyczepek
12. Klient, zobowiązany jest do zwrotu Przyczepki rowerowej w należytym stanie, m.in. czystych oraz
pozbawionych wad.
13. Zwrot przyczepki rowerowej następuje w miejscu prowadzenia działalności zwanym Wypożyczalnią lub w miejscu ustalonym wspólnie z Klientem, za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
14. Klient nie ma prawa podnajmu Akcesoriów lub innych urządzeń stanowiących ich części składowe.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY/WYPOŻYCZAJĄCEGO
§4
1. Wypożyczający, zobowiązany jest umożliwić Klientowi zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni, warunkami i zaleceniami dotyczącymi eksploatacji przyczepki rowerowej oraz umożliwić zweryfikowanie stanu technicznego przyczepek.
2. Wypożyczający, zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi do podpisu Umowy Wypożyczenia.
3. Wypożyczający ma prawo uzyskiwać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celu określonym w Umowie Wypożyczenia oraz Regulaminie. zobowiązany jest przy tym do ich przechowywania w sposób zapewniający ich ochronę.
4. Wypożyczający, nie będzie udostępniał danych osobowych osobom trzecim w myśl o Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz.926).
5. Wypożyczający, w momencie potwierdzonej rezerwacji, zobowiązany jest do przygotowania Przyczepki rowerowej do wypożyczenia oraz zweryfikowania stanu technicznego przyczepki.
6. Wypożyczający, zobowiązany jest do przekazania wszelkich montowanych Przyczepek czystych, oraz gotowych do eksploatacji przez Klienta.
7. Wypożyczający, oświadcza, że Przyczepka rowerowa w momencie wypożyczenia wolne są od wszelkich wad. Wypożyczający ma obowiązek zweryfikować wspólnie z Klientem stan techniczny wypożyczanych Przyczepek.
8. Wypożyczający, zobowiązany jest po zamontowaniu przyczepki rowerowej, do przeszkolenia Klienta z zagadnień bezpiecznego używania Przyczepek oraz przekazania informacji co do sposobu ich prawidłowego użytkowania.

WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI
§5
1. Rezerwacja przyczepki rowerowej przez Klienta może odbyć się w sposób telefoniczny, poprzez e-mail: lubza pomocą formularza mieszczącego się na stronie www.rowerowywloczykij.pl
2. Termin Rezerwacji jest potwierdzany przez Wypożyczalnię w ciągu 24h, po czym Klient ma obowiązek wniesienia opłaty potwierdzającej rezerwację w wysokości 40,00 zł, na rachunek bankowy wskazany na stronie www.rowerowywloczykij.pl
3. Płatność rezerwacyjna za pomocą przelewu bankowego powinna zawierać w tytule imię i nazwisko Klienta oraz termin rezerwacji potwierdzony przez Wypożyczalnię.
4. Opłata rezerwacyjna w wysokości 40,00 zł nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji przyczepki rowerowej, dokonanej w przeddzień lub w dniu przypadającym na termin wynajmu.
5. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet wynagrodzenia za wypożyczenie przyczepki rowerowej.
6. Całkowite wynagrodzenie za wypożyczenie Przyczepki rowerowej jest uiszczane w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia.
7. Wypożyczalnia ustala obowiązek wpłacenia kaucji w wysokość 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), lub 100 zł (słownie: sto złotych) na poczet zniszczenia lub przypadkowej utraty przyczepki rowerowej, lub innych akcesoriów.
8. Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu pobranej kaucji w momencie zwrotu wypożyczonej przyczepki rowerowej.
9. Pobrana kaucja nie zostanie zwrócona Klientowi w przypadku zniszczenia lub utraty przyczepki odpowiadającego wartości pobranej kaucji, w pozostałym zakresie kaucja ulega proporcjonalnemu zwrotowi.
10. W przypadku uszkodzenia wypożyczonej przyczepki rowerowej zwrot kaucji nastąpi po rozliczeniu kosztów związanych z naprawą uszkodzonej przyczepki. W przypadku barku możliwości naprawy Klient zostanie obciążony za zakup nowej przyczepkirowerowej.  Rozliczenie kaucji nastąpi na podstawie faktury VAT za naprawę lub za zakup nowej przyczepki..
11. W razie zwrotu zabrudzonej Przyczepki, gdy zabrudzenie jest efektem nieprawidłowego użytkowania Przyczepki lub nie wynika z normalnego z nich korzystania, Klient uiści dodatkową opłatę w wysokości 25,00 zł za ich czyszczenie.
12. Wypożyczalnia ustala, że jednostkowe wynagrodzenie za wypożyczenie przyczepek rowerowych jest określone w Cenniku Standardowym, uwzględniającym czas trwania najmu przyczepek. Przedłużenie okresu wypożyczenia w trakcie trwania umowy od wcześniej ustalonego terminu lub określonego w Cenniku standardowym, wiąże się z dopłatą w wysokości 50,00 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę lub 30 zł za pozostały sprzęt.
13. Klient w momencie rezerwacji Przyczepki rowerowej i podania terminu wynajmu, może dokonać zmiany w postaci wydłużenia okresu wynajmu, gdy na 5 dni przed podpisaniem Umowy Wypożyczenia, poinformuje Wypożyczalnie o zmianie terminu wynajmu. W innych przypadkach Wypożyczalnia będzie naliczała opłatę za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 50,00 zł.
14. Klient ma obowiązek poinformowania wypożyczalni, w ostatnim dniu wynajmu Przyczepki rowerowej do godziny 12.00 (południe), o przypuszczalnym terminie zwrotu przyczepki. W przypadku braku zwrotu Przyczepki rowerowej w wskazanym przez Klienta terminie po upływie okresu najmu określonego w umowie, Klient zobowiązuje się do zapłacenia kary w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.
15. Wszelkie wymienione w Umowie oraz Regulaminie kwoty są kwotami brutto.

Transport
bottom of page