top of page

Regulamin wypożyczenia przyczepy samochodowej

1. Do wynajęcia przyczepy wymagane są dwa dokumenty tożsamości Najemcy (dow. os., prawo jazdy) oraz ważna polisa ubezpieczeniowa OC pojazdu holującego przyczepę, będącego w posiadaniu Najemcy, oraz kaucja zwrotna w wysokości 500 zł.

2. Strony Umowy wspólnie dokonują potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Najmu (§2 ust. 1 i 2 Umowy).

3. Z chwilą wydania Najemcy Przedmiotu Najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Najemcę.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z utratą lub uszkodzeniem Przedmiotu Najmu z winy Najemcy (według kosztorysu autoryzowanego serwisu) oraz za postój spowodowany naprawą, zgodnie z Cennikiem jak za wynajem (według stałej dobowej kwoty umownej za nieterminowy zwrot).

5. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Najmu w Punkcie Obsługi Klienta, w ustalonym terminie w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zasad prawidłowej eksploatacji.

6. Wszelkie opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu telefonicznie. Brak takiego zgłoszenia ze strony Najemcy związany jest z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości stałej dobowej kwoty umownej za nieterminowy zwrot za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kwota za kolejną dobę nieterminowego zwrotu przyczepy samochodowej wynosi 50 zł, za każdą kolejną rozpoczętą dobę.

7. Najemca zobowiązany jest do używania Przedmiotu Najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

8. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody, wypadku lub kradzieży, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego oraz Policji. Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wynajmującego.

9. Przeznaczenie: transport rowerów, transport akcesoriów rowerowych, transport w czasie wypraw rowerowych

10. Zabrania się: transportu materiałów budowlanych w każdej postaci

bottom of page